Okyanusta Zihin Açıcı Küçük Balık
Ø 100 cm | Tuval üzerine akrilik ve cam konturu | 2012
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ø 100 cm | Tuval üzerine akrilik ve cam konturu | 2012
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ARMAGGAN ART & DESİGN GALLERY

 
 
 
                        
                             http://www.armaggangallery.com/tr/sergiler/yeniyi-aramak-5.html

 


Y O L C U L U K  |  V O Y A G E


R: 90 cm.
tuval üzerine akrilik+cam konturub e n  m i  b a l ı ğ ı n  i ç i n d e y i m ;
b a l ı k  m ı  b e n i m ?
d a l g a l a r ı  l a p i s  l a z u l i  o l a n
b i r  g e c e  d e n i z i n d e y i m .

" s ı r  y o l c u l u k t a d ı r "
d e m i ş t i n  b a n a
i ş t e  ş i m d i
i k i z  b i r  r ü y a d a
k a p ı  i ç i n d e  k a p ı

g i r  o  k a p ı d a n

t ü m  s e d e f  o d a c ı k l a r ı  a ş ı p
" c a n " a  a ç ı l a n .


2012 | Mayıs
©neşeçoğal

R Ü Y A  /  H A Y A L   Y O R G A N L A R I M I Z

Ali Bakova ve Neşe Çoğal'ın üretimi "Hayal Yorganları".
Hayal kurmak, istediğiniz zaman üzerinize örtebilmek hatta yanınızda taşıyabilmeniz için.b i r   a ğ a c ı n   g ö v d e s i n d e   m e r c a n   k ı r m ı z ı s ı   b i r   " d ü ş " e   u y a n m a k  ... 


2011' Aralık 3
 ©nesecogalS e v g i l i  a ğ a c ı m a :

T a k  b u l u t l a r ı  k o l u n a  |  B a ş l a  d a n s ı n a2011' Kasım 29
  ©nesecogalp a l e t i m d e  m o n o n o k e  k ı r m ı z ı s ı .


2011' Kasım 18
 ©nesecogal
" B a z ı  ş e y l e r i  h a t ı r l a m a k  g ü z e l d i r ;  b u  P r e n s e s  M o n o n o k e  i s e  d a h a  da  g ü z e l d i r . "


2011' Ekim 23
©nesecogal
"  D  i  l  f  i  r  u  z  "

2012
diptik
her bir parça 120x100 cm.
tuval üzerine akrilik+cam konturu 
" Ş ö v a l y e  v e  s a ç ı m d a k i  k i r a z  ç i ç e ğ i  k o k u s u . "


2011' ağustos 22
©nesecogal

2 0 1 2 ' M a r t  1 4
" D i l f i r u z "  g a l e r i d e . . .
A R M A G G A N  A R T & D E S İ G N  G A L L E R Y


"circle"
©nesecogal
" H a t ı r l a m a k  v a r o l u ş u n  b e l k e m i ğ i d i r . "


Ç o k l u k t a n
" b i r " l i ğ e
d o ğ r u
d i k e y
b i r
y ü r ü y ü ş"circ1e"
2011

Bristol karton üzerine akrilik+ cam konturu
2.20 x 1.10 m.
ARMAGGAN Art&Design GalleryHayat Öpücüğü, 2011
Duvar kağıdı üzerine akrilik+kontür, 105x145 cm.

Gece Denizi, "Kumsalda Buz Pateni Serisinden", 2011
Kumaş üzerine akrilik+kontür, 69x114 cm. 


C a n, " K u m s a l d a  B u z  P a t e n i "  s e r i s i n d e n , 2 0 1 0
Duvar kağıdı üzerine akrilik+cam konturu ve altın yaldız, 108x151 cm.
İ k i  K i ş i l i k , K u m s a l d a  B u z  P a t e n i  S e r i s i n d e n
Özel yapım kağıt üzerine akrilik+ altın yaldız ve polychromos pastel

2010, çerçeveli: 80x110 cm.Sadakat, Kumsalda Buz Pateni Serisinden, 2009
Duvar kagıdı üzerine akrilik + kontür, 101x72 cm.Ferahnâk
Kumsalda Buz Pateni Serisinden
Duvar kagıdı üzerine akrilik ve yaldız, 102x71 cm.
2009


Geometri Dersi | 2009
tuval üzerine akrilik+cam konturu

Beslenme Saati:Yalanlara Tatlı Soslar   |   Time of the Food:Sweet Sauces to the Lies

M e r k u r    T r i o

Görsel Yaşam Öyküsü   |   Visual Memoirs

H a r f l e r  r e s i m l e r i m i n  a r a s ı n d a  g i z l e n i r .  |   L e t t e r s  h i d e  a m o n g  m y  p a i n t i n g s .


Merkur Trio, No:3
Merkur Trio, No:2
Merkur Trio, No:1

Blog Arşivi

Hakkımda